WORKS

"Hikarisasu Umi, Bokuno Fune"

>>TRAILER

Presented byhikarisasuFlyer
GP MUSEUM SOFT

Production:
WILCO Co., Ltd.

Sep,2008 DVD RELEASE

CAST:
Hitomi Nishina
Motoki Fukami
Marika Matsumoto
Shigemitsu Ogi
Naomasa Musaka
Akiko Nishina

STAFF:
Screenplay by  Jun Sakai , Naoki Hashimoto ,  Kiyotaka Inagaki
Directed by Naoki Hashimoto

WILCO