WORKS

"Otoriyose Oji Iida Yoshimi"

Non extra work day, let’s O TO RI YO SE
Official website:http://www.otoriyose-ouji.com/

>>TRAILER

Production Committee:
Nagoya TV
Ponycanyon
Hikari TV
tvk

Production:
WILCO

On Air Date:
Nagoya TV  4/27/2013 1:20am Start
Hikari TV 4/27/2013 1:30am Start
tvk 4/28/2013 11:00pm Start

CAST:
Omi Youichirou
Noriko Aoyama
Muga Tsukaji
Rio Yamashita

STAFF:
Writer:Tomihiro Otoshi (Europe Kikaku)  , Yoshifumi Sakai (Europe Kikaku) , Motoko Takahashi
Director:Masaya Kakek , Tatsuya Matuoka , Keita Mizunami

Orijinal manga:
Shiho Takase(Comic Zenon/North Star Pictures)

WILCO