WORKS

2016

"RUN FOR LOVE"

China Film

奔愛_日本編_151209The film showing is February 14 , 2016 in China

Presented by
Messenger(Beijing)Entertainment Co.,Ltd
Huayi Brothers Media Corpration
the others

CAST:
ZHANG ZIYI / EDDIE PENG YUYAN
TONG LIYA / ZHOU DONGYU
CHEN YANXI
LIANG JING / ZHANG YI
WU MOCHOU / WANG QIANYUAN

STAFF :
Directed by
YIBAI ZHANG
HU GUAN
MENG ZHANG
HUATAO TENG
QUNSHU GAO

WILCO