WORKS

2019

"Show me the way to the station"

The film will be released this Autumn.28-6-5_169_color-S
Official website : https://ekimadenomichi.com
©2019 “Show me the way to the station”production committee

CAST :
Chise Niitsu   Kasumi Arimura / Maki Sakai   Kenichi Tkitoh   Michiko Hada   Sports Makita / Kimiko Yo   Akira Emoto / Yoshie Ichige   Sansei Shiomi / Yoshi Oida

STAFF:
Novel : “Eki madeno michi wo oshiete”(KODANSHA) by Shizuka Ijuin
Director:Naomi Hashimoto

WILCO